logo

B-CARE

udp-urban-development-centar-belgrade-B-CARE-training-

Centar za urbani razvoj u saradnji sa Cultural Heritage Without Borders iz Albanije, predstavlja pilot projekat “Balkan Cultural Aid Response for Emergencies” (B-CARE), koji se bavi zaštitom kulturnog nasleđa u vanrednim situacijama. Projekat finansira Prince Clause Fondacija iz Holandije u okviru programa Cultural Emergency Response. B – CARE projekat je inspirisan ICCROM –ovim kursevima First Aid for Cultural Heritage in Times of Crisis and Disaster Risk Management of Cultural Heritage, na kojima su učestvovali saradnici iz Centra za urbani razvoj i CHWB-a iz Albanije.

Cilj projekta B CARE je da se skrene pažnja na zaštitu kulturnog nasleđa u vanrednim situacijama, poput poplava, zemljotresa, klizišta itd. Kroz projekat će biti napravljena digitalna Mapa rizika i Brošura za reagovanje u vanrednim situacijama. Isto tako biće organizovan trening za volontere koji će obuhvatiti postupke koji su potrebni u slučajevima zaštite kulturnih dobara u vanrednim situacijama.

MAPA RIZIKA B -CARE

U digitalnoj Mapi Rizika biće prikazane ugrožene zone u Srbiji i Albaniji od poplava, zemljotresa, klizišta, požara i snežnih lavina i nepokretna kulturna dobra od izuzetnog značaja. Cilj je da Mapa služi svim institucijama koja se bave kulturnim dobrima kao i drugim ustanovama i pojedincima, u slučajevima vanrednih situacija ali i da pomogne u planiranju i sprovođenju preventivnih mera zaštite.

BROŠURA B – CARE

Brošura B-CARE služi kao kratka pomoć u procedurama koje su potrebne u vanrednim situacijama, naći će se svi neophodni kontakti u hitnim slučajevima, kao i lista neophodne opreme u slučajevima vanrednih situacija.

TRENING ZA VOLONTERE B – CARE

Trening za volontere će učesnicima dati potrebne instrumente za regovanje u vanrednim situacijama u zaštiti kulturnog nasleđa. Učesnici će učiti sve o pripremama u hitnim slučajevima, proceni štete na lokalitetima kulturne baštine, osnovnim protokolima za rukovanje zbirkama, kao i strategijama za upravljanje bezbednošću i stabilizacijom baštine u opasnosti. Do kraja kursa, učesnici će imati znanje potrebno da pomognu u prvim akcijama u slučajevima gde je situacija hitna, kao što su poplave, požari, zemljotresi ili sukobi.

Nakon kursa, učesnici će biti pozvani da budu deo volonterske mreže – Balkanskog First Aid-a za kulturno nasleđe. Cilj ove mreže je da bude prva linija odbrane kulturne baštine kojima preti kriza u datoj situaciji. Članovi će aktivno učestvovati u hitnim slučajevima koji se odnose na nasleđe na Balkanu, razmenjivaće svoja iskustva koja se tiču spremnosti za vanredne situacije i reagovanja na njih i upozoravati druge u slučaju katastrofe. Kulturne institucije će takođe imati mogućnost da kontaktiraju najbliže volontere u hitnim slučajevima i da imaju njihovu podršku u slučaju nužde.

Trening će se održati u periodu od 13. do 19. marta 2016. godine, u Albaniji u veličanstvenom “Gradu od kamena “ Gjirokastri, koji se nalazi na UNESKO- voj listi svetske kulturne baštine. Rok za prijavu je 15. januar 2016. godine.

udp-urban-development-centar-belgrade-B-CARE-ngo-project

 

Date: фебруар 13, 2017